حمل و بارگیری: شرکت کانکس کهن با توجه به سایز کانکس ها به 2 صورت کانکس های خود را حمل مینمایند:1)کانکس های به ابعاد 6 متر کمتر را که در شهر تهران تخلیه میشود

به وسیله جرثقیل بارگیری شده و تا مقصد حمل و تخلیه میگردد.


کانکس های به ابعاد 6 متر به بالا توسط این شرکت از پایانه های استان تهران از شرکت های معتبر باربری بارنامه های رسمی و بیمه حوادث درخواست نموده و به وسیله جرثقیل

بارگیری کرده و کانکس را تحویل راننده تریلی داده میشود و تا مقصد حمل میگردد.