کانکس کهن
کانکس چرخدار بدون نیاز به تریلر می باشد. این کانکس ها ضدزلزله بوده و نیازی به فوندانسیون ندارد و با کمک مواد اولیه کانکس و چرخ و محور به تحرک در می آیند و طبق سفارش مشتریان مخترم به تولید میرسد.