اجرای ضد زنگ :

در کانکس هایی با عایق متحرک اسکلت به صورت شبکه ای میباشد و برای جلوگیری از

زنگ زدگی ، اسکلت کاملا ضد زنگ و زینکرومات میشود .

(زینکرومات به ضخامت 70میکرون به وسیله پیستوله در 4 جهت پروفیل )

ضد زنگ