جوشهای اسکلت و شاسی :

این مرحله بسیار حائز اهمیت می باشد و جوشها با دستگاه ریکتی فایر ، به صورت ممتد در چندین نقطه با

الکترود مارک " آما مدل AK "  انجام میشود .

 

جوشهای اسکلت و شاسی