پوشش سقف کانکس :

پوشش سقف کانکس از ورق گالوانیزه ضخامت 50 به صورت سینوسیبا اور لب2نک روی

هم جهت آبندی سقف میباشد و قلابها به وسیله سیلیکن با دانسیته بالا آبندی میشود.

سقف