عایق :

 - عایق دیوارها و سقف میتواند از جنس های مختلف باشد :

  •  عایق پلی استایلن (پلاستوفوم) به ضخامت 4 سانت از مواد LG کره که نسوز میباشد
  •  عایق پشم سنگ و به صورت تایل به ضخامت 4سانت استاندارد
  •  عایق رول پشم شیشه یک رو فویل
  •  عایق از جنس ساندویچ پانل (2روورق گالوانیزه رنگ کوره ای و عایق پلی ییورتان به ضخامت 4 سانت

       عایق