رنگ آمیزی با توجه به سلیقه مشتری میتوان اجرا شود و با رنگ صنعتی به ضخامت

70میکرون پاشیده میشود .

رنگ