تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

در این کانکس ها همواره یک راهرو وجود دارد که سرویس بهداشتی ها را بهم متصل میکند. در راهروی کانکس یک روشویی وجود دارد .

کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه


کانکس سرویس بهداشتی با حمام :
این نوع از کانکس به همراه حمام  نوعی از کانکس های سرویس بهداشتی است که در داخل کانکس امکانات حمام نصب شده است. حمام و سرویس بهداشتی در این کانکس ها می تواند توام با هم و یا بصورت مجزا ساخته شده باشد .

کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه