تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

پوشش سقف کانکس :

پوشش سقف کانکس از ورق گالوانیزه ضخامت 50 به صورت سینوسی با اور لب 2نک روی

هم جهت آبندی سقف می باشد و قلاب ها به وسیله سیلیکن با دانسیته بالا آبندی میشود.

پوشش سقف کانکس