تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

قلابها :

جهت بارگیری و حمل و تخلیه کانکس روی سقف 2الی 4عدد

قلاب از میلگرد نمره 18 الی 20 به صورت U شکل نصب میگردید .

 

قلاب

قلاب