تلفن: 02122466030 شماره همراه : 09128606030
info@kohanconex.com

 

 

ساخت کانکس در محل خدماتی است برای مشتریانی که محل قرار گرفتن کانکس آن ها به دلیل وجود محدودیت هایی مثل عرض کم کوچه و خیابان یا وجود موانعی مثل تیربرق یا درخت مشکل ساز شده است.

 

برای عبور از این محدودیت ها سازه را به صورت قطعه های جدا از از هم و یا به صورت مصالح به محل مورد نظر منتقل کرده و بخشی از مراحل ساخت یا تمام آن در محل انجام می شود.

 

کانکس اجرا در محل

 

 

نکته مهم این است که باید ملک یا محل مورد نظر توسط کارشناسان بازدید و بررسی شود.برای سریع پیش رفتن کارها بهتر است مراحلی همچون برش کاری در کارخانه انجام شود.

 

 

به اشتراک گذاری