کانکس اجرا در محل سازه ای است که از پایه در محل مورد استفاده ساخته می شود و دلیل این امر نیز وجود محدودیت های در محل استقرار که باعث می گردد شرایط حمل کانکس به محل مورد نظر مقدور نباشد. به همین سبب یکی از بهترین راهکار ها می باشد که در ادامه به تشریح روش ها و جزئیات آن خواهیم پرداخت.