کانتینرها در دنیای امروزی به اندازه های مختلف ساخته میشود که به 2 صورت در بازار میباشد :

کانتینر 20فوت و کانتینر 40فوت 

کانتینر

 

کانتینر